• Styreleder i Arts & Business, professor Jan Grund, hadde ikke noe annet valg enn å avvikle Arts & Business på et ekstraordinært styremøte. 

    Foto:

    Wikipedia.no

Avvikler Arts & Business

27.06.2014 - 09:30
Seksjoner: 

Avgjørelsen kommer etter at Kulturdepartementet for inneværende år har redusert støtten til Arts and business betydelig og foreløpig ikke signalisert noen videreføring for 2015 i påvente av etableringen av et nytt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen, som skal være operativt fra årsskifte.

Styreleder Jan Grund sier at avgjørelsen til styret (se figur 1.) var krevende.

-Men som styreleder var jeg og styret nødt til å ta realitetene innover oss. Hadde vi ikke gjort det, hadde vi heller ikke gjort jobben vår slik et styreansvar krever når det økonomiske grunnlag ikke er til stede. Det sittende styret er derfor nå - etter vedtak på et ekstraordinært årsmøte - et avviklingsstyre som skal håndtere avviklingsprosessen på en god måte. Vi vil bl.a. bestemme hva som skal skje med den verdifulle kunnskapen og materialet som er samlet opp gjennom Arts & Business viktige arbeid. En mulighet er å overlate materialet til kunnskapssenteret.

-Hva synes du om at dere ikke fikk anledning til å være med blant søkerne til nye kunnskapssenteret som dere var med å utrede grunnlaget for?

-Det har jeg ingen kommentar til.

-Føler du at dere er satt på sidelinjen etter å ha drevet med dette i over 10 år, men nå ikke får være med lenger?

-Det har jeg ingen kommentar til.

-Er du bitter?

-Det har jeg heller ingen kommentar til. Vi kan ikke gjøre annet enn å ta dette til etterretning.

Jan Grund er i dag professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus, i tillegg til å inneha flere styreverv. Han er også mangeårig spaltist i Kultmag.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) kommentere nedleggelsen slik i en e-post til Kultmag:

-Selv om organisasjonen har mottatt en stor andel offentlig støtte fra Kulturdepartementet og andre, er Arts & Business en privat medlemsorganisasjon utenfor det offentlige virkemiddelapparatet. Så departementet må ta til etterretning at organisasjonen går til dette skrittet. Samtidig vil jeg understreke at de helt siden starten i 2001 har spilt en viktig rolle i arbeidet med å rette oppmerksomheten mot kultur- og næringsfeltet generelt og samarbeid mellom sektorene spesielt.

Hun mener at en aktør som Arts & Business kunne ha inngått i et av de søkende teamene.

-Vi registrerte imidlertid at Arts & Business ikke var med i noen av teamene som søkte.

-Vil/har KUD noen føringer/meninger om hvordan den kunnskapen, nettverket og medlemsbasen som Arts & Business har opparbeidet seg i løpet av sin eksistens, kan videreføres inn i en ny organisasjon?

-Vi kan ikke dirigere direkte hvordan kunnskapssenteret forholder seg til det. Men Arts & Business har gjennom årene bidratt til kunnskapsspredning og –bygging, som et nytt senter uansett drar nytte av. Og det vil vel ikke være unaturlig om de har noen tanker og ønsker om å gjøre bruk av ressursene som ligger der.

Kulturministeren understreker at formidling til målgruppene står sentralt for det nye senteret. 

-Søkerne tilbyr nok noe tilsvarende metoder og arenaer som Arts & Business har benyttet, sier hun.

Ny kontekst

Grund håper og tror at alt det arbeidet som Arts and Business har gjort i løpet av 13 år på en eller annen måte kan bli med videre i en ny og utvidet kontekst.

Det var i den siste handlingsplanen for kulturnæringene, «Fra gründer til kulturbedrift», som den rød-grønne regjeringen fremla i mai i fjor, skrevet av Kultur-, Nærings- og Kommunaldepartementet i fellesskap, at man signaliserte at det nå skal bygges opp et nytt kunnskapssenter.

Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet iverksetter. Et annet er etableringen av et forskningsprogram i Norges forskningsråd om kultur- og mediesektoren. Det nye kunnskapssenteret for kulturnæringene skal ikke dele ut støtte til ulike tiltak. Den oppgaven vil tilligge  Kulturrådet og Innovasjon Norge. Utlysningen gjelder for perioden 2014–2018 og har en økonomisk ramme på 5 millioner per år.

Arts and Business, som ble etablert som Forum for kultur og næringsliv av Elizabeth Bjørn Bjørn-Hansen i 2001, var ikke blant de fem som sendte inn søknad om å bli det nye nasjonale kunnskaps-senteret for kulturnæringene, som Kulturdepartementet utlyste tidligere i vår. Etter det Kultmag kjenner til forsøkte de å få til et samarbeid med ett eller flere av de miljøene som nå har søkt i og med at de selv ikke kunne søke alene uten FoU-kompetanse. Søknadsfristen var 5. mai. De fem søknadene som nå vurderes av Kulturdepartementet kommer fra Agderforskning, BI, Bergen kommune, Høgskolen i Lillehammer og Høgskulen i Volda. Kultmag har omtalt denne prosessen i flere omganger, hvor alle sakene ligger ute på Kultmag.no.

Bjørn-Hansen døde i 2010, 48 år gammel. Arts and business har i dag to fast ansatte og en prosjektmedarbeider. Direktør er Øyvind Stålsett. I 2013 var driftsinntektene på 4.4. millioner kroner, hvor 2.5 millioner kom fra Kulturdepartementet og 1. million fra Næringsdepartementet. Medlemsinntektene har de siste årene vært synkende fra 1.373 millioner i 2008 til 729.000 i 2013. Medlemsbasen er per dato på i overkant av 200, både individuelle og bedrifter/organisasjoner.

Ga innspill

For to år siden la Arts & Business i samarbeid med Lillehammer kunnskapspark frem et innspill til et kunnskapssenter med tett kontakt både til forskersamfunnet og praksisfeltet, som kunne gi oss mer systematiske opplysninger om hvordan Norge skal klare å høste inn verdiskapningspotensialet i kulturnæringene. En viktig bakgrunn for dette innspillet var det arbeidet Grund ledet i utvalget som laget forslag til en FoU strategi - "En kunnskapsbasert kulturpolitikk" for Kulturdepartementet våren 2012. Utvalget foreslo både å lage et kunnskapssenter - riktignok med et litt videre mandat enn kulturnæringers verdiskapningspotensiale - og ulike forskningsprogrammer. Sentralt i Lillehammer kunnskapspark, som samarbeider med Høgskolen i Lillehammer, sitter Bjørn Nørstegård, som også er medlem av det regjeringsoppnevnte Bransjerådet for kulturnæringene og leder av valgkomiteen i Arts & Business. Leder av dette Bransjerådet er seniorforsker og forretningsutvikler ved Agderforskning i Kristiansand, Kirsti Hjemdahl Mathiesen. Agderforskning er en søkerne til å bli kunnskapssenter.

Mange har ment at nettopp Arts and Business, med sin historie, nettverk, kunnskapsproduksjon og medlemsbase har ligget tett opptil det oppdraget som ble utlyst i vår, selv om de ikke har hatt egen  forskningskompetanse. Denne ble leid inn, blant annet gjennom Opinion Perduco, hvor professor  Anne-Britt Gran ved BI har en sentral posisjon. Hun fronter nå søknaden fra BI til det nye kunnskapssenteret. Professor Gran har vært med å bygge opp studiet kultur og ledelse på BI sammen med førsteamanuensis Donatella De Paoli samme sted. Daværende prorektor ved BI var professor Jan Grund, som også var en sentral medspiller da studiet ble opprettet.

Gran har samarbeidet med Arts and Business siden 2004 og de siste årene vært hovedforfatter av den årlige rapporten «Status». Det var Østlandsforskning som gjorde den første kartleggingen av kreative næringer i Norge for Kulturdepartementet i 2004, men de senere årene har professor Anne-Britt Gran ved BI vært den fremste kunnskapsleverandøren i feltet til offentlig sektor gjennom analyseselskapet Opinion Perduco.

Ikke overrasket

Georg Arnestad, kulturforsker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og fast spaltist i Kultmag, er ikke overrasket:

-Dette er ingen stor overraskelse for meg. Arts & Business ble aldri den motoren de selv ville bli i arbeidet i skjæringsfeltet mellom kultur og næringsliv. Det har vært vanskelig å få tak på hva Ars & Business driver med, annet enn å finansiere rapporter om kultur og næringsliv og arrangere konferanser og seminarer. Organisasjonen klarte aldri å få innpass i eller støtte fra næringslivet. Og i lengden kan ikke staten nesten fullfinansiere en lobbyorganisasjon av denne type, som hadde få konkret resultat å vise til. Næringslivet brydde seg ikke om organisasjonen. Kroken på døra kom vel da de ikke ble invitert inn i noen av søkerkonstellasjonene til det nye kunnskapssenteret for kultur og næring. Det kan vel òg stillest spørsmål ved om ikke organisasjonen burde hatt en ledelse som var mer forankret i næringslivet enn i det kulturelle organisasjonslivet. Og det er klart, noen av har vel til tider savnet Elizabeth Bjørn-Hansen sin smittende entusiasme, sier han.

Kultmag har ikke lykkes å komme i kontakt med Anne-Britt Gran ved BI, Kirsti Hjemdahl Mathiesen ved Agderforskning eller Bjørn Nørstegård i Lillehammer kunnskapspark.

Kulturdepartementet tar sikte på å skrive kontrakt med det aktuelle kunnskapsmiljøet i august.

Styret i Arts and business                                            

 

Navn Yrke/org
Jan Grund, styreleder Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Vibeke Hammer Madsen   Adm.dir., hovedorganisasjonen Virke
Rolf A. Hoff         Eier og daglig leder av Signex, profilert kunstsamler
Grete Wennes   Professor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Aase Tendenes           Selvstendig næringsdrivende, entreprenør
Gard B. Eidsvold                  Skuespiller, daglig leder Oslo Moderne Teater
Knut Halvor Hansen  Adm.dir., Anton B. Nilsen Eiendom
Varamedlemmer   
Karl Einar Ellingsen    Adm.dir., Voksenåsen kultur og konferansehotell
Solfrid Lind      Direktør, Høyskolen Campus Kristiania
Dag Olav Hødnebø       Gårdeier, restauratør, investor, styreproff med mere

 

 

siste kommentarer