• Bård Vegar Solhjell er kulturpolitisk talsmann i SV. Nå varsler han ny kulturkamp.  

  Foto:

  sv

Drømmen om en rød tråd

14.03.2014 - 14:14
Seksjoner: 

«Etter åtte år med kulturløftet og ei ny regjering på plass, er det tid for å diskutere hvilken retning venstresidas kulturpolitikk skal ta videre», stod det i invitasjonen signert SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell, tidligere miljøvernminister i den rød-grønne regjeringen.   

For å belyse dette hadde partiet invitert på bred front for å diskutere Den kulturelle grunnmuren; Hvordan møte digitaliseringa og Hvor går venstresidas kulturpolitikk, hvor blant annet forlegger og Ap-mann William Nygaard hadde fått plass.

-Vi skal ha på plass et eget kulturpolitisk program i løpet av 2015, sa Lysbakken.

Lysbakken mener at de ideologiske skillene i politikken særlig kommer til uttrykk gjennom kulturpolitikken, hvor «frihetsreformen» til den sittende blå-blå regjeringen etter hans mening ikke er en frihet til å skape kunst, men frihet til å løpe etter private penger. – Vi mener kunst og kultur først og fremst er viktig i seg selv, ikke som en instrumentell kobling, sa han.  

Den kulturelle grunnmuren

SVs «nyorientering» i kulturpolitikken tar primært utgangspunkt i to hovedutfordringer: Digitaliseringen og satsing på og styrkingen av Den kulturelle grunnmuren, slik Kulturutredningen 2014, som ble presentert for ett år siden og ledet av tidligere kulturminister Anne Enger, påpekte. Utredningen pekte for øvrig ut en helt ny kurs og prioriteringer i den offentlige kulturpolitikken. Bort fra nye, flotte kulturbygg og festivalisering, frem for 70-tallets kulturkontor.

Den kulturelle grunnmuren ble av utvalget på 14 personer tolket som den lokale kulturen forankret i kommunenes kulturkontor. Det er disse som har vært taperen de siste årene. Dette forvaltningsnivået, i motsetning til det statlige og fylkeskommunale, har opplevd nedskjæringer, fragmentering, utydeliggjøring og mangel på gjennomslagskraft i utformingen av kommunepolitikken. "For å bli prioritert av kommunens politiske ledelse må kulturtiltak begrunnes i andre hensyn enn de rent kulturpolitiske, slik som næringsutvikling, eller rus- og kriminalitetsforebygging", står det i rapporten.

Blant da mange kulturorganisasjonen som enten ble kontaktet og intervjuet av utvalget og/eller selv spilte inn, var denne kritikken et gjennomgangstema. Norsk Kulturforum (NOKU), som i 2001 tok initiativet til og ledet arbeidet med ”Kulturbrevet 2001 - Ti bud for kulturen” (se alle 10 budene under) på vegne av Fellesforum for kulturorganisasjoner etablert i 1999 (se alle medlemmene under), har i mange år påpekt mangelen av en nasjonal helhetlig og overordnet kulturpolitikk. Dette synet fikk de gjennomslag for hos utvalgsleder og tidligere kulturminister Anne Enger.

- Den rødgrønne-regjeringen har klart å løfte kulturen, spesielt nasjonalt. Kulturloven er et fantastisk redskap for kulturlivet i Norge, men dessverre er det få lokalt og regionalt som bruker den. Derfor vil en av hovedsakene for fellesforumet være å arbeide for et lokalt - og regionalt kulturløft, uttalte daværende leder av Fellesforum i 2009, Christin Sund til Kultmag.

Professoralt blikk

Helt sentral i arbeidet med SV’s nye kulturpolitikk står professor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, Johan l. Tønnesson, som i 2001 ble leid inn av nettopp NOKU for både å utrede og til slutt forfatte «10 bud for kulturen».

Kulturbrevet av 2001 var inspirert av Kulturbrevet anno 1945 - Vår kulturs fremtid. Et brev til den norske regjering, utarbeidet og signert av så forskjellige kulturpersonligheter og ideologer som Johan Borgen, Alex Brinchmann, H. O. Christophersen, Olaf Gjerløw, Henrik Groth, Sigurd Hoel, Olav Midttun, Erik Solem og Sverre Steen under internering på Grini under Den andre verdenskrig. Brevet ble stilet til Den norske regjering og kom med en rekke forslag til bedring av kulturarbeidernes kår slik at kulturverdiene i Norge kunne bevares og utbygges videre. I brevet skrev de blant annet at ”nytteverdiene trådte istendenfor åndsverdiene, og mangelen på sjelelig fordypning og indre sikkerhet oppløste menneskets stil…stillingen er så alvorlig og skaden allerede så stor at det som trengs, er en prinsipiell nyorientering og radikal omvurdering av kulturens midler og mål”. Brevet inneholdt til sammen 19 punkter som de ønsket at den kommende regjeringen skulle gjennomføre.

Da de rød-grønne utarbeidet plattformen for Kulturløftet 1, var SV en sentral medspiller sammen med Sp og Ap, hvor Trond Giske på den tiden var Aps sentrale kulturpolitiker. Flere av budene fant i noe bearbeidet formsin plass i Kulturløftet, og i enda sterkere grad i Kulturutredningen 2014.

Det går dermed en rød tråd fra 2001 og frem til dag.

-Vi bygger videre på de innspillene og anbefalingene som kommer til uttrykk i Kulturutredningen, sa Tønnesson, som leder SV’s kulturpolitiske utvalg.  

I sin elegante og kunnskapsrike innledning festet professor Tønnesson seg spesielt ved begrepet «ytringskultur», som første gang ble lansert av Kulturutredningen 2014. han hadde mye godt å si om utredningen.

-Helt sentralt for SV står like muligheter til å oppleve og ta del i kunst og kultur, sier han. - Nettopp derfor er det så viktig å styrke den kulturelle grunnmuren, for det er på dette planet, ute i felten, at det kulturelle grunnlaget skapes.

Digital fremtid

Det kanskje viktigste premisset for utviklingen av morgendagens kulturliv både i Norge og globalt er digitalisering. I et intervju i Klassekampen i dag påpeker Bård Vegard Solhjell viktigheten av å ta den digitale utviklingen på alvor for å skape et best mulig grunnlag for fremtidens kulturliv.

-Digitalisering av disse bransjene presser frem endringer, enten man vil eller ei. Det store spørsmålet er hvordan vi skal stimulere til nødvendig innovasjon for en digital overgang, uten at det går hardt utover kunstnersenes muligheter til å leve av verkene sine, sier han til avisa.

Direktør i IKT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, som også var en av innlederne, går enda lenger:

- Det er viktig å ikke høre på museumsvokterne, men analysere hvordan den digitale utviklingen påvirker de økonomiske forutsetningene i hele kulturbransjen, sier han til Klassekampen.     

Det er gode grunner for at SV nå blåser liv i kulturkampen. I en valgundersøkelse Kultmag gjennomførte i forkant av Stortingsvalget i fjor høst, fikk SV en oppslutning på 15 prosent – like mye som Høyre. I den samme målingen kom det frem at norsk kulturliv var livredd en blå-blå-regjering og stemte rødgrønt så det suste med en støtte på 70 prosent. 39 prosent ville at Hadia Tajik skulle fortsatte som kulturminister. Ingen ville ha Frp's kandidat Ib Thomsen.

Dette var nøyaktig de samme tallene som fremkom i Kultmags valgundersøkelse i forkant av  Stortingsvalget i 2009. Dette bekreftet det mange innenfor kultursektoren har observert og trodd i løpet av de siste årene: at norsk kulturliv stemmer rød-grønt. I Kultmags undersøkelser kom det også frem at et overveldende flertall – 70 % - mente at kultur som samfunnsområde var blitt mer synliggjort og styrket de siste årene.

Kulturbrevet anno 2001

 1. Å utvanne kulturbegrepet er ingen kunst
 2. Når kulturhester bites, er krybben tom
 3. Om du vil i verden frem, hopp bukk!
 4. Det er ikke tull, alt som flimrer
 5. Kultur er både diktning og gjendiktning
 6. Generasjoner – forén eder!
 7. Å være seg selv er ikke nok
 8. Tid er gode penger
 9. Nød lærer naken kunstner å kjøre trikk
 10. Den som ikke unner en annen lov, han skal selv ikke nyte lov

Avsendere av Kulturbrevet 2001:

• Danse- og teatersentrum
• Du store verden!
• FRISAM – Frivillighetens samarbeidsorgan
• Kulturforbundet
• Landsforbundet Teatrets Venner
• Landsrådet for Norges barne- og  ungdomsorganisasjoner
• Musikernes fellesorganisasjon
• Noregs Ungdomslag
• Norges museumsforbund
• Norsk Allaktivitetshus Forening
• Norsk Amatørteaterråd
• Norsk Bibliotekforening
• Norsk Kulturforum
• Norsk Kulturhusnettverk
• Norsk kulturskoleråd
• Norsk musikkråd
• Norsk Skuespillerforbund
• Norsk Teaterleder-Forum
• Norsk teater- og orkesterforening
• Norsk Teaterunion
• Norske Billedkunstnere
• Norske Kunstforeningers Landsforbund

 

 

 

siste kommentarer