Kronikk: Justisministeren i veien for Norges menneskerettighetsinnsats

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsker ikke at det etableres en fribyordning på musikkområdet i Norge. Forfulgte forfattere har hatt tilgang på en slik ordning siden 1995, og 11 norske byer deltar i fribynettverket ICORN, som tilbyr forfulgte forfattere og skribenter m.m. to års faglig tilpasset fribyopphold innenfor det norske programmet for flyktninger. En ordning som er viktig og riktig i en verden der ytringsfrihet og menneskerettigheter svært ofte settes til side – også for kunstnere. Sist år dokumenterte ytringsfrihetsoganisasjonen Freemuse 199 saker der kunstnere innen alle kunstuttrykk var utsatt for brudd på grunnleggende rettigheter i tilknytning til sin kunstneriske aktivitet. (Artsfreedom.org). Av disse sakene gjelder 109 musikere og komponister. Disse tallene stemmer overens med det ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19 publiserer av brudd på ytringsfriheten for kunstnere. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet. Men Anundsen mener det ikke er nødvendig å åpne for det han kaller en særordning på musikkområdet.

I februar inviterte utenriksminister Børge Brende organisasjonslivet i Norge til å gi innspill for å styrke Norges samlede innsats for menneskerettighetene. Dette i tilknytning til en ny stortingsmelding om menneskerettigheter som Utenriksdepartementet planlegger å legge frem 24. oktober i år. Brendes motivasjon for denne gjennomgangen er bl.a. at «Norge skal bekjempe diskriminering av utsatte grupper og verne om grunnleggende friheter ved å bruke av våre utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler mer systematisk og effektiv.» (Aftenposten 14.2.2014). Og i svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om Norges oppfølging av FNs rapport om kunstnerisk ytringsfrihet som kom i fjor utdyper Brende videre at «Arbeidet for å fremme menneskerettigheter skal gjennomsyre alle deler av den norske utenriks- og utviklingspolitikken. Ytringsfrihet, også for kunstnere, er en sentral del av dette.» (8.4.2014)

I regjeringsplattformen legges det stor vekt på integrering av innvandrere til Norge, og i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre påpekes at «Innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon bidrar til nytekning, innovasjon og kreativitet», og videre at regjeringen vil «Prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering».

Siden november 2012 har SafeMUSE, med støtte bl.a. fra Utenriks- og Kulturdepartementet, arbeidet overfor Justisdepartementet for å få lov til å foreslå kandidater overfor UDI til en fribyordning på musikkområdet – på lik linje med det Norsk PEN gjør for forfattere tilknyttet ICORNs fribynettverk. Det meste har lenge vært på plass for å få til en slik fribyordning: Harstad kommune i samarbeid med Troms fylkeskommune har sagt ja til å være første friby/vertsby for en fribymusiker, Freemuse har klarert kandidater til en slik ordning og Harstad har valgt ut en konkret kandidat fra en liste på rundt 30 musikere/musikkskapere som trenger et trygt vertsted for å kunne fortsette sitt arbeid. Alt ligger derved til rette for at Harstad som verdens første friby for musikk skal kunne motta en kompetent og meget integreringsmotivert flyktning (som i dag lever i et usikkert eksil på grunn av sin kunstneriske virksomhet). Og fagmiljø i Harstad og Troms har i vel ett år vært klare til å legge til rette for og ta i mot vedkommende.

Men hvorfor kan ikke kunstnere stille seg i køen av flyktninger som andre som er på flukt? Hvorfor skal de ha særordninger? Susan Hiller, aktuell kunstner til Samtidskunstmuseets grunnlovsjubileumsutstilling «Grip friheten!» sier det slik: «Sanger kan få folk til å snakke og tenke. Populær musikk har vært og er fortsatt en farlig kunstart; låtskrivere og sangere er ofte blant de første til å bli fengslet eller drept av undertrykkende regjeringer.»

Kunstnere er avgjørende for utvikling av demokrati og toleranse, og for identitet, debatt og meningsutveksling. Kunstnere, og da svært ofte musikere, komponister/låtskrivere og tradisjonsbærere, er ofte i første linje i kampen mot autoritære regimer og derved utsatt i konflikter. De er meningsbærere eller utrykker seg innenfor tradisjoner eller sjangere som er vedtatt uønsket, de er kvinner som ikke får opptre offentlig, eller de er rett og slett musikere der musikk som sådan er forbudt.

Skal man tilby en musiker og/eller komponist som må rømme landet sitt en fribyplass må det kunne gå an å legge til rette for at vedkommende treffer et relevant og motivert miljø på mottakerstedet. Er det ikke nettopp integrering og å få flyktningene som kommer til landet raskt i arbeid den sittende regjering ønsker? Og å prioritere «… kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering»?

Men Justisministeren ser ikke behovet for dette. Dette fratar Norge et viktig verktøy i arbeidet for demokratiutvikling og menneskerettigheter. Og betyr dette at ministeren også stiller spørsmål ved fribyordningen som sådan? Eller er det kun musikere og musikkskapere som ikke skal få et slikt tilbud? Fredag 23. mai vedtok ICORN-nettverket av forfatterfribyer i sin generalforsamling i Ljubljana at en i en prøveperiode ønsker å utvide tilbudet om fribyer til også å gjelde andre kunstformer som musikk og billedkunst. Betyr dette at ICORN skal kunne formidle forfulgte forfattere og skribenter til fribyer i Norge men ikke musikere og billedkunstnere?

«Norges menneskerettighetspolitikk skal henge sammen» sier Utenriksministeren (Aftenposten 14.2.2014), og «I Regjeringens arbeid med melding til Stortinget om menneskerettigheter er målsettingen å få til en helhetlig og samlet politikk på feltet for å få til en reell forbedring» (Utenriksministerens svar fra til Trine Skei Grande 8.4.2014). Men justisminister Anders Anundsen står i veien for et viktig bidrag til dette arbeidet i Norge.

Vi trenger noen ja-saker på dette området fra norsk side nå.

 

 

 

 

Seksjoner: 
Image: 

Kronikk: Skal man tilby en musiker og/eller komponist som må rømme landet sitt en fribyplass må det kunne gå an å legge til rette for at vedkommende treffer et relevant og motivert miljø på mottakerstedet. Er det ikke nettopp integrering og å få flyktningene som kommer til landet raskt i arbeid den sittende regjering ønsker? Og å prioritere «… kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering»? Men Justisministeren ser ikke behovet for dette, skriver Jan Lothe Eriksen, prosjektleder i SafeMUSE, Safe Music Havens Initiative i denne kronikken.

Share: