Massiv front mot fylkesscene i Østfold

Det er med utgangspunkt i Fylkestinget i Østfolds siste behandling av saken at fylkestingsgruppene for Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i et felles brev til Kulturdepartementet understreker sin motstand, selv om de tapte voteringen i fylkestinget 15 mot 19 stemmer. Fylkesrådmannen i Østfold har dermed nå fått klarsignal til å fortsette arbeidet med å få til en fylkesscene i Fredrikstad. Bak flertallet i fylkestinget står Ap (saksordfører), SV, Krf og Venstre.

En helt ny fylkesscene i en av de tidligere verkstedhallene på den gamle «Værstetomta» i Fredrikstad har nå en kostnadsramme på 328,4 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig i 2016. Det er Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune som har planleggings- og gjennomføringsansvaret. Kostnadene vil være fordelt med 1/3 på stat, fylke og Fredrikstad kommune. Selskapet Værste AS, som utvikler området, sitter på totalt 650 mål hvor nærmere 30.000 m2 nå er utviklet. En av hovedaktørene i dette selskapet, Fredriksborg Utvikling AS, bekostet oppføringen av Litteraturhuset i Fredrikstad i 2013.

«Som stemmetallene viser er Fylkestinget delt nærmest på midten om denne saken. Det knappe flertallet vil binde så forskjellige meninger med betydelige økonomiske konsekvenser og geografiske interesser uten å ta hensyn mindretallet», skriver fylkespolitikerne i brevet.

-Jeg tror patriotismen i Østfold handler om helt andre ting enn en ny fylkesscene. Dessuten er det ikke noen klar og tydelig fylkeshovedstad i fylket, sier fylkestingsmedlem i Østfold Høyre, Simen Nord, som selv er fra Moss.

Han mener også at det han beskriver som Fredrikstads elendige økonomi tilsier at prosjektet bør skrinlegges. Per dato er Halden, Råde og Hobøl inne på ROBEK-listen, men ikke Fredrikstad.  

Støtter seg på Enger-utvalget

I brevet lener de tre partiene seg til kulturutredningen fra Enger-utvalget, ledet av fylkesmann i Østfold, tidligere kulturminister og Sp-leder Anne Enger. Utredningen mente at kulturbudsjettene nå bør vris fra infrastruktur til innhold, hvor den kulturelle grunnmuren bør prioriteres, ikke de såkalte  signalbyggene. «I dette ligger også at Høyre, Sp og Frp ikke sier nei til statlig kultursatsing i Østfold, men at støtten bør rettes mot lokalt kulturliv i hele fylket fremfor et monumentalt bygg», skriver de i brevet.

Det er spesielt fire områder som gjør at de ikke ønsker en fylkesscene: Antatt økte byggekostnader, store driftskostnader, mangel på Østfoldidentitet knyttet opp til Fredrikstad og forskjellig syn på kulturbegrepet. De viser også til en spørreundersøkelse gjennomført av NRK Østfold i januar 2013 som avdekket at 8 av 10 østfoldinger er imot en ny scene.

Dersom det ikke skulle bli noen ny scene vil Østfold være det eneste fylket i Norge med befolkningstette byer som ikke har en moderne og egnet kulturell storstue. Kristiansand og Stavanger fikk sine nye kulturhus i henholdsvis 2012 og 2013. Hamar har akkurat tatt i bruk sitt nye hus, mens Stormen i Bodø innvies i november. Fredrikstad er nå Norges sjette største by med nærmere 80.000 innbyggere og har hatt en positiv befolkningsvekst siden 1995.       

«Vil gå seg til»

På tross av mostand både fra tre partier og i en spørreundersøkelse, er ikke fylkeskultursjef i Østfold fylkeskommune, Bjørn Edvardsen, bekymret.

-Begeistringen kommer etter at huset er på plass. Det viser all erfaring fra andre tilsvarende byggeprosjekter, sier han. - Vi legger jo heller ikke opp til at Fredrikstad skal bli noen hovedstad. Samtidig er det viktig å understreke at Østfold kulturvikling - som vi etablerte for to år siden – er en helt sentral innholdsleverandør til hele fylket. Det vil den naturlig nok også være inn mot fylkesscenen, sier han.

Østfold kulturutvikling er i dag Østfold fylkeskommunes største kulturprodusent med samarbeidspartnere på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, men ansvar for Opera Østfold, Scenekunst Østfold (teater), Kulturformidling Østfold, Ung kultur Østfold og Bibliotekutvikling Østfold. Selskapet har 35 ansatte og et driftsbudsjett på ca kr 50 millioner kroner.Selskapet er lokalisert på det samme stedet hvor flertallet av fylkespolitikerne nå ser for seg en helt ny scene på tuftene av byens gamle industristolthet Fredrikstad Mekaniske Verksted, på folkemunne bare kalt «Værste».

Ikke plass

Ett av de viktigste argumentene for en ny scene er at hverken Fredrikstad eller Østfold kan ta imot såkalte fullscalaproduksjoner – som en opera eller en symfonikonsert.

-Vi måtte blant annet si nei til besøk av Kringkastingsorkesteret nettopp på grunn av manglende scenekapasitet. Jeg er overbevist om at hele kulturlivet i vår region vil få en kraftig boost med nye, flotte lokaler, som alle kan bruke. Det er jo dette som har skjedd i Kristiansand med Kilden, Hamar kulturhus og høyst sannsynlig også kommer til å skje i Bodø. Dessuten er jo viktig å understreke at dette – i motsetning til de andre større kulturhusene som er reist i Norge de senere årene – blir et  rimelig bygg, sier han. 

 

 

 

 

Seksjoner: 
Image: 

I et brev til Kulturdepartementet gjør Høyre, Fremskrittspartiet og Sp i Østfold felles front mot planene om en ny fylkesscene i Fredrikstad. De vil heller satse på den kulturelle grunnmuren.

Share: