• Denne uken mistet generalsekretær Rune Bergmann jobben i Norges Korforbund.

Musikkrådet inn i korkrigen

24.01.2014 - 09:00
Seksjoner: 

Av Martin Moland, Esben Hoff og Knut Petter Rønne

– Norsk musikkråd har som forvalter av «Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner» iverksatt utvidet kontroll av tilskuddet til Norges Korforbund på bakgrunn av opplysninger i pressen de siste dagene, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo.

NB: Denne artikkelen sto på trykk i Ukeavisen Ledelse fredag 24. januar, og er en oppdatert versjon av artikkelen Personstrid og økonomisk rot: Komplett disharmoni i Norges korforbund som ble publisert onsdag i forrige uke.

Foreløpig ønsker ikke Bergo å si noe mer om forholdene i Norges Korforbund, som dermed har mer enn personstrid å rydde opp i. 

Musikkrådet har nok å ta tak i. En rapport fra revisjonsbyrået KPMG slakter forbudets kontrollrutiner. Også forbundets egen revisor er bekymret. I de siste tre revisjonene har revisor hatt en rekke anmerkninger til regnskapet som ikke er fulgt opp. Men økonomisk kaos er bare en av årsakene til den bitre striden som i de siste fem årene har ridd Norges nest største frivillige musikkorganisasjon som en mare. 

Tre generalsekretærer er skiftet ut siden 2009. En rekke andre ansatte er enten sagt opp eller sluttet. Minst to arbeidsrettssaker har vært varslet siden 2009. 

Denne uken kuliminerte stridighetene med at hele styret ble kastet i et ekstraordinært landsmøte.

Norges Korforbund (NK) organiserer 33.000 korsangere og mottar nesten halvparten av inntektene – over 12 millioner kroner i året – fra det offentlige. Denne uken skulle et ekstraordinært landsmøte behandle en intern granskningsrapport som styret har utarbeidet om situasjonen. Men landsmøtet var ikke med på notene – de ville ikke behandle rapporten. I stedet ble hele styret kastet og daglig leder sparket. 

Kultmag/Ukeavisen har fått tilgang til den interne granskningsrapporten. Det er sterk lesning:

 • Mistanke om økonomisk mislighold fra tidligere styreleder
 • Strykkarakter for økonomisk styring fra revisjonsselskapet fra KPMG
 • Revisors gjentatte kritiske merknader ikke fulgt opp
 • Tidligere styreleder kritiseres for uetiske opptreden overfor styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte 
 • En rekke ledere, ansatte og tillitsvalget er presset ut 
 • Tilbakeholdelse av informasjon for styret fra tidligere styreleder
 • Brudd på styrefullmakter
 • Korforbundets egen kontrollkomité kjører sololøp og er ute av kontroll

Delegatene på landsmøtet valgte altså å avvise en gjennomgåelse av granskningsrapporten. De avviste også å behandle en alternativ rapport, utarbeidet av kontrollkomiteen. Valg av ny kontrollkomité sto på sakskartet, men ble ikke gjennomført. Det samme gjelder valg av musikkfaglig råd. Derimot valgte landsmøtet å gjennomføre valg av nytt styre. Samtlige medlemmer i det tidligere styret er nå skiftet ut. 

Taus styreleder

Nyvalgt styreleder i Norges Korforbund, Inger Johanne Molven, har foreløpig ingen kommentar til det som har skjedd ut over dette:

– Rapporten er ikke drøftet i det nye styret og jeg kan følgelig ikke kommentere den. Jeg kan heller ikke kommentere avgangen til Rune Bergmann. Nå ønsker det nyvalgte styret arbeidsro. Vi må sette oss godt inn i dette. Vi ønsker det beste for forbundet. Men vi har ikke tenkt å kutte båndene til media, sier hun. 

Avgått president i forbundet, Liv Oda Dale, synes det hele er tragisk og fortvilende.

– På styremøte i september i fjor valgte tidligere styreleder Svend Ola Hådi å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning etter uttalt tillitskrise innad i styret. I november kom det krav fra flere distriktsledd i Norges Korforbund om at det ble kalt inn til ekstraordinært landsmøte i januar i år. I forbindelse med innkalling til ekstraordinært landsmøte besluttet styret at det skulle gjennomføres en intern gransking av forbundet. Det ble etter vårt syn laget en grundig og saklig rapport hvor alt skulle være dokumentert så langt det lot seg gjøre, sier Dale.

Styret tok også utgangspunkt i ekstern rapport som styret tidligere hadde innhentet fra KPMG. Dale mener at landsmøtet her kunne ha startet en høyst påkrevet opprydding.

– Det hadde vist at de tok situasjonen på alvor. Når det ekstraordinære landsmøtet ikke ønsket å behandle rapporten, kan jeg ikke si annet enn at det er svært beklagelig, sier hun, og legger til:

– Når landsmøtet viser en slik arroganse, er det veldig trist for forbundet. Det lå absolutt ingen hevngjerrighet her fra vår side. Det skulle være en uhildet gransking som skulle danne grunnlag for å få organisasjonen på rett kjøl.

I stridens hete ble også daglig leder Rune Bergmann fjernet fra sin stilling. Etter det Kultmag/Ukeavisen har fått vite ble han fysisk hindret adgang til Korforbundets lokaler allerede dagen etter landsmøtet. 

– Hva synes du om behandlingen av tidligere daglig leder Rune Bergmann?

– Helt hårreisende og ut over enhver anstendig oppførsel. Det er helt uverdig å behandle en ansatt på denne måten i en offentlig skittentøyvask.

– Hva er ditt råd til det nye styret?

– Jeg håper de er sterke nok til å være et selvstendig styre som ikke blir styrt av krefter utenfor beslutningslinjene i NK. Men med den regien som viste seg på ekstraordinært landsmøte og slik dette har utviklet seg har jeg mine tvil.

Til Ballade.no uttalte hun på tirsdag at det var helt feil av styret at de ikke sa noe da Hådi strakk seg som styreleder 20. september ifjor. «Vi ønsket ikke å henge ut Hådi, ville gjøre dette med en decent stil. Og vi tenkte at å gå ut med hele historia ville nøre enda mer opp under ilden enn ikke å gjøre det. Vi har kanskje vært for skikkelige», uttalte hun.

Offentlige tilskudd

Av Norges Korforbunds driftsinntekter på 28. millioner kroner i 2012 kommer nærmere 45 prosent fra offentlige tilskuddspartnere, til sammen 12,56 millioner kroner. Voksenopplæringen gav 8,7. millioner, Norsk Musikkråd 2,6 millioner og Norsk Kulturråd bevilget 1,19 millioner kroner i 2012. Medlemskontingenten utgjør rundt på 6 millioner kroner. Regnskapet for 2013 er ikke avsluttet. Korforbundet gikk med et driftsunderskudd på nærmere 1 million kroner i 2012, og ifølge revisjonsselskapet Pedersen og Skogholdt vil 2013 også ende med et underskudd. 

I granskningsrapporten står det at «Norges Korforbund er ved utgangen av 2013 i en svært krevende økonomisk situasjon. Mangelen på likviditet ved inngangen til 2014 gjør at organisasjonen i januar har problemer med å betale ut lønn til de ansatte. Banken har grunnet mangel på egenkapital avslått å gi Norges Korforbund kreditt for å kunne betjene sine regninger. Ved inngangen til 2013 ble det klart at regnskapet for 2012 måtte føres på nytt, et sterkt signal til administrasjon, styre og kontrollkomiteen om at økonomien i organisasjonen var ute av kontroll.»

Revisor har siden 2009 gjentatte ganger informert forbundet og styret om den alvorlige økonomiske situasjonen. 

Også en gjennomgang av formuesforvaltning og internkontroll fra ett av verdens største revisjons - og konsulentselskaper, KPMG, er svært tydelig i sin kritikk, og gir forbundet dårligste karakter «ikke tilfredsstillende.» I sin rapport fra november 2012 skriver de: «Vi har konstatert betydelige svakheter i ledelsens risikovurdering som kan føre til:

 • Vesentlig feil finansiell informasjon internt og eksternt
 • Annen vesentlig feilinformasjon internt og eksternt
 • Brudd på lover og regler
 • Andre forhold som kan føre til betydelig tap av renommé dersom interessentene blir kjent med forholdet som er avdekket
 • Forhold som kan føre til vesentlige direkte tap»

Blant forholdene KPMG setter fingeren på finner vi:

 • Manglende ajourhold av regnskap
 • Manglende oppfølging av medlemsmasse og medlemskontingenter
 • Manglende bokføring av kostnader og inntekter
 • Manglende oppfølging av fordringsmassen
 • Mangelfull dokumentasjon av regnskapsposter
 • Manglende oversikt over forbundets midler

KPMG anbefaler at Norges Korforbund etablerer rutiner og prosesser som sikrer en løpende oppfølging og kontroll med forbundets midler.

Dramatisk sjefsbytte

Etter landsmøtet fratrådte Rune Bergmann, som ble ansatt som daglig leder i fjor sommer, med umiddelbar virkning, og er nå fjernet fra oversikten over ansatte på Korforbundets hjemmeside. Han er erstattet av Rune Frank Brunslid, som fungerende daglig leder. Brunslid var mannen som gikk til sak mot det samme Korforbundet etter at han ble sagt opp før jul. Saken var berammet til behandling i Arbeidsretten denne uken. 

Etter det Kultmag kjenner til var det Bergmann, som er utdannet dirigent fra det anerkjente Sibelius-akademiet i Helsinki, som begynte å stille spørsmål ved driften av Norges Korforbund. 

– Det hele er bare trist og tragisk, sier Rune Bergmann til Kultmag/Ukeavisen ledelse. 

– Utover det ønsker jeg ikke å si så mye, annet enn at jeg ønsker lykke til i den videre prosessen. Mitt arbeidsforhold opphørte mandag denne uken, sier han. 

Norges korforbund, som ble grunnlagt i 1985 etter en sammenslutning av Norges Landssangerforbund og Norges Sangerlag, organiserer ca. 1000 frivillige amatørkor over hele landet med en samlet medlemsmasse på ca. 33 000 sangere. Korforbundet arrangerer kurs, seminarer, prosjekter, stevner, festivaler og utgir medlemsbladet Kor. Forbundet er inndelt i fire regioner, som hver har sin administrasjon. 

Sviktende økonomi de senere årene har resultert i flere oppsigelser. På sitt meste talte administrasjonen sentralt i Oslo nærmere 15 ansatte, men er nå nede i syv. Det har ikke lyktes Kultmag å komme i kontakt med den nåværende administrasjonen i Norges Korforbund. 

Diett, husleie og hotell

Hardest medfart i den interne granskningsrapporten får tidligere styreleder i en årrekke Svend-Ola Hådi, som trakk seg fra vervet med umiddelbar virkning under en ledersamling i september i fjor uten nærmere forklaring. Ifølge rapporten marsjerte Hådi bare fra møtet. Det har lenge versert rykter om økonomisk mislighold i forbundet. I rapporten står det: 

«Det ble i denne gjennomgangen også avdekket forhold rundt økonomien som viste at avgått styreleder hadde tilegnet seg blant annet dekning av deler av husleie og parkeringsplass i Oslo, samtidig som han fikk dekket hotellopphold i Oslo i samme periode. Dersom kontrollkomiteen hadde tatt sitt ansvar som kontrollorgan på alvor, så burde de grepet fatt i dette forholdet.»

Rapporten kritiseres også Hådis væremåte og opptreden: “Det sittende styret kunne på ingen måte stå inne for de holdninger og de arbeidsformer som ble avdekket hos tidligere styreleder … Gjennom sine omtaler og handlinger har det alene bidratt tilstrekkelig til at kollegiets tillit til avgått styreleder gjorde det umulig og urimelig å kunne videreføre samarbeidet og legitimere slike holdninger og arbeidsformer i Norges Korforbunds organisasjon.»

Rapporten fremhever også at styreleder Hådi ved en rekke anledninger påla administrasjonen å utføre arbeid som ikke var forankret i vedtatte planer. 

Det har ikke lyktes Kultmag å komme i kontakt med Hådi.

Korkrangel i mange år

Det er ikke første gang det stormer rundt Svend-Ola Hådi, som frem til september i fjor, hadde vært styreleder, eller president, i Korforbundet i syv år. I en rapport fra Arbeidstilsynet i 2009 kommer det blant annet frem at de ansatte fryktet at innspill de kom med skulle bli tolket som partsinnlegg i konfliktene innad i organisasjonen, og at det følgelig var delte meninger omkring hvorvidt det var trygt for de ansatte i administrasjonen å kommunisere med hverandre. 

En annen, svært betent konflikt, var påstanden om trakassering av Korforbundets tidligere generalsekretær gjennom 18 år, Kåre Hanken, som på det tidspunktet arbeidetsom rådgiver for forbundet. Saken kom imidlertid aldri så langt som til rettssalen. Hanken og Norges Korforbund inngikk forlik. Det er ikke kjent hva forliket gikk ut på.

Uenigheten om organiseringen har tidvis også ført til at Hådi selv har blitt utsatt for krass kritikk, mye som følge av oppfatningen av at han har hatt en egenrådig lederstil. Hådi har valgt å legge lokk på saken. 

Tidligere generalsekretær Cathrine Schumann, som gikk av i 2012, bekrefter langt på vei påstander om at Hådi blandet seg inn i den daglige administrasjonen og forventet at både administrasjon og resten av styret gjorde som han ville. Hun mener konfliktene i Norges Korforbund bunner i en kombinasjon av personstrid og økonomisk rot med store underskudd. 

– Det er jo forståelig at Landsmøtet ønsker helt nye koster, og dermed valgte et nytt styre. Men de får en tøff jobb. Jeg håper de får det til, men må si jeg er litt skeptisk til om det nye styret vil klare å rydde opp ettersom Landsmøtet ikke en gang ville behandle internrapporten, sier Cathrine Schumann. 

– Tillit forplikter

Generalsekretær i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, sier, uten å kjenne denne saken, at den store tilliten frivilligheten nyter, forplikter.

– Vi har ikke kjennskap til situasjonen i Norges Korforbund utover det som nå er skrevet, men på generelt grunnlag er vår holdning at frivillige organisasjoner må sørge for å fortjene den store tilliten folk har til frivilligheten hver eneste dag.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 280 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Organisasjonen er den største og viktigste interesseorganisasjonen for frivillighet Norge. 

– Organisasjonene må bruke ressursene sine til vedtatte formål og sørge for transparente beslutningsprosesser i tråd med egne vedtekter og andre regler som gjelder for driften, sier Brekke.

Fungerende seksjonssjef i musikkseksjonen i Kulturrådet, Preben von der Lippe,sier atKulturrådet vil forholde seg til rapportering fra Musikkrådet om eventuelle forhold i Korforbundet

– Kulturrådet har ikke mottatt informasjon om forholdene i Korforbundet. Det er Norsk musikkråd som forvalter organisasjonstilskuddet til Norges korforbund, og de rapporterer på generell basis til Kulturrådet om forvaltningen av tilskuddene til alle de landsomfattende musikkorganisasjonene, sier han. 

Generalsekretær i Voksenopplæringen, Sturla Bjerkaker, sier at dersom informasjonen i pressen om økonomiske uregelmessigheter i Norges Korforbund er riktig, er det trist for Korforbundet, som er en stor og viktig musikkorganisasjon i frivillig sektor. Han understreker at tilskuddet på 8,7 millioner i voksenopplæringsmidler er tildelt av Folkeuniversitetet på bakgrunn av godkjente kurs og innrapportert statistikk til SSB. 

– Folkeuniversitetet, i likhet med andre studieforbund, har egne og pålagte kontrollrutiner for å følge opp egen kursvirksomhet og kurs i medlemsorganisasjonene. Det tas stikkprøvekontroller og det er jevnlige tilsyn i studieforbundene fra forvaltningsorganet Vox. Om disse midlene ikke er benyttet i henhold til reglene vil de kunne kreves tilbakebetalt, sier Bjerkaker. 

Ikke minst derfor mener han det er spesielt viktig med gode styrings- og kontrollrutiner som er uavhengige av hvilke personer som til enhver tid sitter i ansvarlige posisjoner 

– Mange frivillige organisasjoner drives først og fremst av engasjement og entusiasme for en sak. Mange organisasjoner har for eksempel egne kontrollutvalg, og disse må kunne opptre autonomt og uavhengig av øvrige organer og ansatte i organisasjonen. De må ha tilstrekkelig makt og innflytelse til å si om noe galt eller har mistanke om at noe ikke er som det skal være. Likeså må organisasjonenes revisor ha tilstrekkelig myndighet og uavhengighet. Økonomistyring er en profesjon!

siste kommentarer