Søknadskamp om kunnskapssenter

Det får Kultmag opplyst fra godt plasserte kilder. De fremste kunnskapsmiljøene innenfor kreative næringer i Norge er Agderforskning i Kristiansand og BI i Oslo. På direkte spørsmål fra Kultmag om BI kommer til å være en av søkerne svarer professor Anne-Britt Gran:

- Ja selvsagt - dette kunnskapssenteret er noe BI er svært motivert for å søke, sier hun.

Også fagkoordinator for kulturforsking i Telemarksforsking, Ole Marius Hylland, bekrefter overfor Kultmag at de kommer til å søke. Hos Agderforskning arbeider leder av Kulturdepartementets bransjeråd for kulturnæringene dr. art, seniorforsker og forretningsutvikler Kirsti Mathiesen Hjemdahl. De ønsker ikke å uttale seg om dette nå, men etter det Kultmag erfarer vil de høyst sannsynlig være å finne på søkerlisten. Andre mulige søkere er:

 • Universitetet i Stavanger
 • Diverse kunnskapsmiljøer i Bergen: UiB, Kunsthøyskolen og kommunen
 • Universitetet i Agder, sannsynligvis i samarbeid med andre aktører
 • Universitetet i Tromsø med diverse fou-partnere, kulturnæring og formidlingsaktører
 • Østlandsforskning/Lillehammer Kunnskapspark

Det var Østlandsforskning som gjorde den første kartleggingen av kreative næringer i Norge for Kulturdepartementet i 2004. Men de senere årene har professor Anne-Britt Gran ved BI vært den mest fremtredende kunnskapsleverandøren i feltet til offentlig sektor gjennom analyseselskapet Opinion Perduco. Hun har samarbeidet med Arts and Business siden 2004 og har de siste årene vært hovedforfatter av den årlige rapporten «Status».

Hvilke andre partnere de ulike konstellasjonene har, er ikke kjent. Det nye senteret skal ikke dele ut støtte til ulike tiltak. Denne oppgaven vil fortsatt ligge hos Kulturrådet og Innovasjon Norge. Utlysningen gjelder for perioden 2014–2018 og har en økonomisk ramme på 5 millioner per år.

– Vi har sett fram til denne utlysningen lenge, sier direktør Øyvind Stålsett i Arts & Business. – Det har gått to år siden Arts & Business sammen med Lillehammer Kunnskapspark spilte inn et forslag til KUD om behovet for en tyngre og mer systematisk satsing på kunnskapsutvikling og -formidling innen kulturnæringsfeltet gjennom å opprette et eget senter for dette formålet.

Kunnskapsbank for politikken

I utlysningsteksten fra Kulturdepartementet står det at «en styrking av kunnskapsarbeidet vil være viktig for fremtidig politikkutforming». Det legges også særlig vekt på at kunnskapen skal gjøres tilgjengelig og relevant for de ulike målgruppene. Målgruppene er her definert som kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører, samt politikkutformere. Departementet ønsker anbud på:

 • Et frittstående, virtuelt senter forankret i minst ett FoU-miljø
 • Administrative rammer og ressurser for utvikling og drift av et kunnskapssenter for kulturnæringene
 • En faglig plattform som legger til rette for fremskaffelse av kunnskap og formidling av kunnskapen

I dette ligger at senteret skal være en sentral arena for deling og formidling av kunnskap for målgruppene gjennom relevante fora og møteplasser. «I dette arbeidet bør senteret samarbeide med andre relevante norske og internasjonale aktører om utvikling og gjennomføring av sine aktiviteter, som andre FoU-institusjoner, bransjeorganisasjoner, næringspolitisk virkemiddelapparat m.m», står det i utlysningen. Det er ingen forutsetning at det blir en samlokalisering av eventuelle flere parter.

Aktører Kultmag har snakket med mener at FoU-biten vil veie tyngst. De som vinner anbudet må derfor ha dokumentert forskningskompetanse, men det alene er ikke nok. Evne til og kunnskap om formidling vil være en avgjørende faktor.

Blant de temaene senteret skal jobbe med, lister departementet blant annet opp følgende:

 • Kulturgründeren (finansiering, kompetansebehov og entreprenørskap), eksport og internasjonalisering, kulturnæringenes samarbeid med andre næringer (innovasjon, reiseliv, steders attraktivitet)
 • Privat finansiering i kulturlivet (private fond, stiftelser og sponsormarkedet)
 • Virkemiddelapparat og rammevilkår (skatteincentiver, andre incentivordninger)
 • Studier av politikkens rolle på feltet, dynamikken mellom aktørene, herunder frivillig sektor

Departementet understreker at denne oppstillingen ikke reflekterer en prioritering fra deres side.

Frem til nå er det bred enighet om at det er den nå over 10 år gamle Arts and Business (tidligere Forum for kultur og næringsliv), som har ligget tettest opp til det oppdraget som nå utlyses. De har ikke forskningskompetanse, men har leid den inn, blant annet gjennom Opinion Perduco, hvor altså  Anne-Britt Gran ved BI har en sentral posisjon. Per dato har organisasjonen 219 medlemmer, flest i privat sektor. Ved siden av egne medlemsinntekter, kommer størstedelen av inntektene fra offentlige tilskudd.

Det er i den siste handlingsplanen for kulturnæringene, «Fra gründer til kulturbedrift», som den rød-grønne regjeringen fremla i mai i fjor, skrevet av Kultur-, Nærings- og Kommunaldepartementet i fellesskap, hvor man signaliserte at det nå skal bygges opp et kunnskapssenter. Det har derfor ligget i kortene at dette senteret skal erstatte Kulturdepartementets engasjement i Arts and Business, hvor professor og fast skribent i Kultmag, Jan Grund, er styreleder. Grund ledet i sin tid Kulturdepartementets forskningsutvalg. Han var også sentral da BI opprettet linjen Kultur og ledelse, som utdanner kulturledere, hvor professor Anne-Britt Gran og førsteamanuensis Donatella De Paoli var de to første vitenskapelige ansatte. Grund er i dag professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Bedre fokus ønskes

Kort tid etter fremleggelsen av rapporten «Fra gründer til kulturbedrift», mente flere aktører Kultmag var i kontakt med at satsingen på kreative næringer så langt har vært veldig fragmentert, og spredd utover virkemiddelapparatet hvor alle får litt.

Dette er det motsatte av hvordan Danmark har tatt et mye mer koordinerende grep gjennom én organisasjon. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO), er en offentlig, selveiende institusjon stiftet i 2008 av tre departementer; kultur, økonomi og næringsliv. Danmarks fire, konkrete satsingsområder innenfor kreative næringer, er mat, mote, spill og musikk. Disse har hva danskene kaller for et «særlige erhvervsmæssig potentiale og kreativ kompetente».

Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet iverksetter. Et annet er etableringen av forskningsprogrammet i Norges forskningsråd om kultur- og mediesektoren. Søknadsfristen for å søke på oppdraget med å etablere det nye senteret er 5. mai 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksjoner: 
Image: 

Mellom fem og 10 FoU-miljøer kommer til å være på søkerlisten til det nye kunnskapssenteret for kulturnæringen, som Kulturdepartementet nylig har utlyst.

Share: