• Den norske opera og ballett tar mest av de samlede sponsorinntektene til de 42 medlemsbedriftene i Norsk teater og orkesterorganisasjon - NTO. 

    Foto:

    Wikimedia.commons

Sponsorinntektene synker

20.06.2014 - 09:11
Seksjoner: 

I 2013 mottok foreningens 42 medlemmer til sammen 57,5 millioner kroner i gave- og sponsorinntekter. Dette var 1 mill. kroner mindre enn i 2012, tilsvarende en realnedgang på 3,8 %. Inntektene tilsvarer 7 % av de samlede egeninntektene. Undersøkelsene viser en markant realnedgang i totale sponsorinntekter/gaver på nærmere 30 % siden finanskrisen i 2008. Samtidig bekrefter de bildet fra andre undersøkelser om at privat finansiering generelt er vanskelig tilgjengelig for profesjonelle, offentlig støttede kulturinstitusjoner i Norge.

NTO har utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og gaveinntekter siden 2005. Tendensene peker mot stadig mer begrensede muligheter for virksomhetene til å skaffe seg sponsorinntekter og gaver, og finanskrisen tydeliggjorde hvilken usikkerhet som hefter ved private midler. I 2013 hadde samtlige store, nasjonale institusjoner sponsorinntekter/gaver, og Den Norske Opera & Ballett mottok 38 % av de samlede sponsor- og gaveinntektene. 18 institusjoner, hvorav 14 teatre, hadde ingen sponsorinntekter/gaver.

Dette bildet bekreftes av andre og mer omfattende undersøkelser gjort av både Institutt for samfunnsforskning, Sponsor Insights og Arts & Business. Samlet sett viser disse undersøkelsene at bedrifter og pengeutdelende stiftelser i hovedsak prioriterer andre formål enn kultur, og at de som prioriterer kultur foretrekker frivillige organisasjoner, lokal amatørvirksomhet og festivaler. Store deler av det lokale kulturlivet som i dag prioriteres av private bedrifter og stiftelser er også helt avhengig av slik støtte.

 

siste kommentarer