• Foto:

    Norsk Teaterråd.

Stanser utbetalingene til Norsk teaterråd

02.09.2014 - 10:44
Seksjoner: 

Dermed rammes ordningene Frifond teater og Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill. Norsk teaterråd mottar hvert år drøyt 30 millioner kroner fra staten. Av disse går 16 millioner kroner til drift. 2,9 millioner av disse er holdt tilbake. Frifond teater har for 2014 en bevilgning på 13,4 millioner kroner. Av disse er 10,8 millioner kroner holdt tilbake. 3,2 millioner er bevilget til historiske spel. Disse pengene er også holdt igjen.

Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge, opprettet av Kulturdepartementet i 1979 som Norsk Amatørteaterråd.

- Gjennomgangen av Norsk teaterråds økonomi viser at Norsk teaterråd ikke har kontroll med den økonomiske situasjonen. Det har blant annet brukt Frifond-midler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet, og styret har ikke utøvd sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.  

Rapporten viser at det ikke er snakk om mislighold av midler. Rapporten tyder på at Norsk teaterråd håndterer saksbehandling av søknader på en tilfredsstillende måte og har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Denne kontrollen er allikevel svært sårbar på grunn av manuelle og fragmenterte systemer. Konsekvensen av dette er at departementet ikke med sikkerhet kan vite om midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning. Det er fortsatt ønskelig å støtte amatørteateraktivitet, og departementet vil vurdere alternative måter å gjøre dette på.

- Frivillighet er et satsingsområde for regjeringen, og vi må være sikre på at midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning. Av hensyn til tredjepart vil departementet sørge for at de som allerede har fått tilsagn om støtte vil få midler utbetalt, sier kulturministeren.

KPMGS rapport viser at Norsk teaterråds saksbehandling er tilfredsstillende, og at man har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Rapporten sier imidlertid at den regnskapsmessige behandlingen av midlene har betydelige svakheter. Dette vil ifølge styreleder i Norsk teaterråd, Ivar Christiansen, blir rettet opp.

-Alle øvrige anbefalinger som KPMG kommer med, vil bli fulgt opp av Norsk teaterråd.  Gjennomgangen innebærer en betydelig forbedring av Norsk teaterråds forvaltning og kontroll. Og vi er overbevist om at disse anbefalingene vil medføre at Kulturdepartementet igjen kan ha tillit til Norsk teaterråds forvaltningskompetanse, sier han i en kommentar.

Styret har nå innkalt til ekstraordinært årsmøte 16. oktober, og vil der be medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene å vurdere de tiltak som styret foreslår, – hvor en rekke allerede er gjennomført.

siste kommentarer