• Justisminister Anders Anundsen (Frp) har stoppet planene for en fribyordning for musikere. 

    Foto:

    Flickr

Stopper fribyplaner

20.06.2014 - 09:42
Seksjoner: 

Det var høsten 2012 at SafeMUSE Safe Music havens Initiative – bedre kjent som Fribyordning for musikere – sendte den første henvendelsen til Justis-og beredskapsdepartementet for å få til en tilsvarende ordning som Fribyordningen for forfattere, bedre kjent som ICORN.

I svaret fra departementet undertegnet justisminister Anders Anundsen (Frp) får safeMUSE blankt avslag: «Jeg har vurderte henvendelsen og kommet til at det ikke åpnes for en slik ordning innenfor kvoten», skriver Anundsen. Han henviser utlendingsforskriften. Han kan ikke se «at det er nødvendig å åpne for en særordning for musikere innenfor denne begrensede rammen».    

Prosjektleder for safeMUSE i Norge, Jan Lothe Eriksen, selv musikere og tidligere nesteleder i Norsk Musikerforbund, reagerer slik:

-Svært overaskende etter at både UD og Kulturdepartementet har bidratt økonomisk til prosjektet, og særlig etter at utenriksminister Brende nå i forberedelsene til en ny stortingsmelding om menneskerettigheter trekker frem utsatte menneskerettighetsforkjempere og at disse trenger særlig bistand og oppmerksomhet. Det passer heller ikke med regjeringens avtale med Venstre og Krf om at flyktninger som har god mulighet til integrering skal prioriteres, sier han.

I en kronikk på kultmag.no utdyper Lothe Eriksen sitt syn. Du kan lese hele kronikken på:  http://www.kultmag.no/2014/kronikk-justisministeren-i-veien-for-norges-menneskerettighetsinnsats  

Venstre vil ha omkamp om avslaget:

- Jeg synes det er en svært formalistisk begrunnelse justisministeren benytter i sitt avslag på søknaden fra safeMUSE – et initiativ Venstre er positiv til. Jeg har også utfordret utenriksministeren på hvordan Norge kan følge opp FN-rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet, og opplever at svaret fra utenriksministeren på dette spørsmålet er langt mer åpent enn avslaget fra justisministeren. Jeg vil derfor oppfordre justisministeren til på nytt å vurdere om det finnes noen mulighet til å etablere en fribyordning for musikere, eventuelt utenfor kvoten for overføringsflyktninger, sier leder i Venstre og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, Trine Skei Grande, til Kultmag.

Mange forfulgte

Freemuse ble stiftet i 1998, men etablert som en frittstående forening i desember 2012 med prosjektstøtte fra norsk UD og støtte fra Fritt ord og Sigrid Rausing Trust, en av arvingene etter Hans Rausing, som tjente seg styrtrik på emballasjeproduktet TetraPak. Arbeidet med å etablere SafeMUSE – Safe Music havens Initiative – startet i 2012, og med støtte fra bl.a. Utenriks- og Kulturdepartementet begynte de en prosess overfor Justisdepartementet for å få lov til å foreslå kandidater overfor UDI til en fribyordning på musikkområdet – på lik linje med det Norske PEN gjør for forfattere tilknyttet ICORNs fribynettverk. ICORN ble etablert i 1995 etter initiativ fra Salman Rushdie og det internasjonale forfatterparlamentet.

Som med litteratur er det spesielt land og regioner med totalitære og fundamentalistiske regimer at behovet for beskyttelse for musikere er størst. Ved siden av "uønskede" politiske tekster kan musikere bli forfulgt på grunn av rent musikalske uttrykk, gjerne knyttet til tradisjoner eller folkegrupper.

Freemuse dokumenterer nå fortløpende brudd på ytringsfriheten for musikere. En "verstingliste" fra 2012 dokumenterer tilsammen 173 brudd fra 32 land fordelt på åtte kategorier: forvaring, truet, angrepet, bortført, drept, forfulgt, fengslet og sensurert. "Forvaring" var størst med 84 rapporterte tilfeller (blant annet 15 i Tyrkia), med sensur som nummer to og som forekommer i flest land. Det ble registret seks mord (3 i Colombia).

Kunstnere er avgjørende for utvikling av demokrati og toleranse, og for identitet, debatt og meningsutveksling. Kunstnere, og da svært ofte musikere, komponister/låtskrivere og tradisjons-bærere, er ofte i første linje i kampen mot autoritære regimer og derved utsatt i konflikter…, skriver Lothe Eriksen i kronikken.

I januar 2013 sa Harstad kommune i samarbeid med Troms fylkeskommune ja til å bli første friby/vertsby for en fribymusiker i Norge, selv om det ikke var avklart juridisk.

ICORN overtar

I brevet fra justisministeren står det avslutningsvis at «det vises for øvrig til at tekstbaserte musiker-saker antakelig vil kunne vurderes fremmet gjennom Norske PEN for uttak på kvoten for overførings-flyktninger». Det er denne kvoten ICORN har benyttet, hvor Norge nå er representert med flest byer, 12 stykk. ICORN er i sterk vekst og rundet 40 medlemsbyer i 2013. Så langt har cirka 100 forfulgte forfattere fått opphold i en ICORN-by. Og nå ser det ut til at nettopp ICORN kommer fribyordningen for musikere til unnsetning.  

På ICORNs generalforsamling i mai ble det enstemmig vedtatt at ICORN forsterker sin globale ekspansjonsprosess, og at det de neste fire år etableres en prøveordning som omfatter inkludering av flere kunstformer i ordningen, deriblant musikere.

-Dette er en gledelig nyhet, men ikke minst en naturlig utvikling av nettverkets arbeidsområde. Flere eksisterende og påtroppende byer i nettverket har lenge uttrykt et ønske om og vilje til å invitere kunstnere fra andre sjangre, som billedkunstnere og musikere, hvis ytringsfrihet er sterkt begrenset, sier ICORN-direktør Helge Lunde.

I 2006 fikk ICORN permanent sekretariat i Stavanger, ledet av Helge Lunde. Forfatterdefinisjonen har siden utviklet seg til å inkludere så vel journalister, bloggere, redaktører, oversettere, cartoonists, sakprosa-forfattere, dramatikere og forleggere.

I praksis innebærer dette at safeMUSE foreløpig neppe kommer til å bygge opp en tilsvarende organisasjon som ICORN med et eget sekretariat slik de opprinnelige planene var i. I utviklingen av safeMUSE har Lothe Eriksen dradd veksler på hvordan ICORN har bygget opp sin organisasjon. 

-Vi ønsker å tilby samarbeid i forhold til det musikkfaglige om de ønsker det, sier han.

Kollisjonskurs

Men det kan tenkes at avslaget fra justisministeren kan bli et «samtaleemne» både innad i Regjeringen mellom utenriksminister Børge Brende (H) og Anundsen, og i forhold til regjeringspartnerne Venstre og Krf.   

I forbindelse med at UD har varslet at det nå kommer en ny stortingsmelding om menneskerettigheter, spurte partileder i Venstre, Trine Skei Grande, i midten av april om «På hvilken måte vil utenriksministeren – i samråd med kulturministeren - følge opp FN-rapporten om kunstnerisk ytringsfrihet?

I begrunnelsen trakk hun frem kunstnerisk ytringsfrihet spesielt, og viser til at FN i mars 2013 kom med den første FN-rapporten på dette området, "The right to freedom of artistic expression and creativity".

I sitt svar svarte Brende at «Arbeidet for å fremme menneskerettigheter skal gjennomsyre alle deler av den norske utenriks- og utviklingspolitikken. Ytringsfrihet, også for kunstnere, er en sentral del av dette».  

Brende hevdet videre at «målsettingen er å få til en helhetlig og samlet politikk på feltet for å få til en reell forbedring». Han nevner også at Norge var medforslagsstiller til resolusjonen om kunstnerisk ytringsfrihet i FNs menneskerettighetsråd i fjor.  

Også for fylkesråd for kultur i Troms, Line Miriam Sandberg (Frp), kom nok avslaget fra justisminister og partikollega Anundsen noe uventet. Hun har stått helt sentral i arbeidet med å fremme Harstad som Norges første friby for musikere, og er dermed på kollisjonskurs med sitt eget parti i denne saken. Hun er også gift med en av Frp’s mest markante innvandringspolitikere Per Sandberg.

Line Miriam Sandberg har ikke ønsket å kommentere saken overfor Kultmag.

 

 

siste kommentarer